Greeting

เปิดแล้ว ร้านรับซ้ือของมือสอง สาํ หรับสังคมคนไทยและคนไทย

เดือนมิถุนายนน้ีวายวายไทยแลนด์เปิดร้านรับซ้ือของมือสองสาํ หรับสังคมไทยและคนไทย รับซ้ือของท่ีท่านไม่ใช้แล้ว เช่น
นาฬิกา,เคร่ืองประดับ,กระเป๋า,ไม้หอม,ทองรูปพรรณ โดยจะพยายามคิดราคาสูงครับ เดินทางไปรับซ้ือทัว่ ประเทศญ่ีปุ่นและ
ประเทศไทย ไม่มีค่าธรรมเนียมในการประเมินราคาครับ สาํ หรับท่านกาํ ลังเดือดร้อน ลาํ บากเร่ืองเงินในช่วงโคโรน่า เรายินดีช่วยรับซ้ือ
ของท่ีไม่ใช้แล้วของท่านครับ การท่ีคนไทยในญ่ีปุ่นต้องกู้เงินด้วยดอกเบ้ียท่ีสูงเกินไป จนไม่สามารถชาํ ระเงินต้นได้ในภายหลังเป็นเร่ื
องท่ีได้ยินบ่อยๆครับ เวลาไหนท่ีจาํ เป็นต้องใช้เงิน ก็ไม่ควรไปกู้นะครับ การนําของใช้ท่ีมีอยู่มาขายเป็นอีกหน่ึงตัวเลือกท่ีดีครับ
วิธีการขายท่ีร้านรับซ้ือของมือสองให้ได้ราคาสูง ขอแนะนําให้ลองไปสอบถามราคากับร้านรับซ้ือของมือสองร้านอ่ืนๆก่อน
แล้วสุดท้ายค่อยมาท่ีวายวายไทยแลนด์ครับ เม่ือมาท่ีเราแล้วแจ้งราคาท่ีร้านอ่ืนประเมินมาให้เรารู้ วายวายไทยแลนด์จะพยายามประเมิ
นราคาของให้ท่านสูงกว่าท่ีอ่ืนครับ
ขายของมือสอง คาํ ตอบสุดท้ายท่ีวายวายไทยแลนด์นะครับ!

関連記事一覧

PAGE TOP