Greeting

งาน Thai Fair ที่ Tama Plaza / งาน Thai Festival โดย Aeon Mall Makuhari shintoshin

งาน Thai Fair ที่ Tama Plaza

ห้าง Tama Plaza Terrace มีกํา หนดจัดงาน Thai Fair ในวันที่พฤหัสที่ 11 ถึงวันอาทิตย์ที่ย์ ที่14สิงหาคม ตั้งตั้แต่เต่ วลา 11.00‐17.00 น. (ที่อยู่ห้ยู่ ห้าง 1-1-2Utsukushigaoka,Aoba,Yokohama,Kanagawa) โดยมีงาน Thai Fair เป็นงานหลักของอีเว้
นท์หท์ น้าร้อนนี้ ภายในงานที่บริเวณ Station Court มีการจัดบูธต่าต่ งๆ ทั้งทั้บูธอาหารไทย ด้วยรถKichen Car,เครื่องดื่มไทย, สินค้าไทย ห้องเรียนแกะสลัก และส่วส่ น “Festival Court” มีการจัดเวทีโชว์มว์ วยไทย,รํา ไทย ตลอดทั้งทั้ 4 วัน
กํา หนดงาน วันที่พฤหัสที่ 11 ถึงวันอาทิตย์ที่ย์ ที่14 สิงหาคม
เวลา 11.00‐17.00 น.
สถานที่ Tama Plaza Terrace ชั้นชั้ 1 บริเวณ Station Court และ Festival Court

 

งาน Thai Festival โดย Aeon Mall Makuhari shintoshin

ห้าง Aeon Mall มีกํา หนดจัดงานThai Festival ซึ่งเป็นงาน “Thai Festival ” ที่จัดโดยบริษัทAeon Mall เป็นครั้งรั้แรก มีกํา หนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 23 ถึงวันอาทิตย์ที่ย์ ที่25 กันยายน ภายในงานเป็นการประชาสัมพันธ์เสน่ห์ขห์ องเมืองไทย ทั้งทั้เรื่องอาหารไทย,วัฒนธรรม,กีฬา,ท่องเที่ยว,การอยู่อยู่ าศัยอย่าย่ งไทย เพื่อเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าว่ งไทยกับจ.ชิบะและเพื่อสร้างโอกาสในการส่งส่ เสริมและสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมต่าต่ งชาติ ซึ่งต้อต้ นรับทั้งทั้คนที่ชื่นชอบเมืองไทยอยู่แยู่ ล้ว และผู้ที่ยังไม่รู้ม่ รู้จัก
เมืองไทย ให้รู้จักและเพลิดเพลินไปกับเสน่ห์ขห์ องเมืองไทยได้ตลอด 3 วัน
กํา หนด วันศุกร์ที่ 23 ถึงวันอาทิตย์ที่ย์ ที่25 กันยายน 2022
เวลา 10.00‐18.00 น.
สถานที่ ชั้นชั้ 1 บริเวณ Grand Square , ชั้นชั้ 1 บริเวณGrand Court และชั้นชั้ 1 บริเวณAeonCourt สถานที่จัดงาน Grand Mall Toyotsuna Park

関連記事一覧

PAGE TOP