Greeting

เบนโตอาหารไทยบูมทั่วญี่ปุ่น

ปี 2020 ชว่ งตน้ ฤดูร้อนน้ีปัญหาไวรัสโคโรน่าท่ีแพร่ระบาดทาํ ให้ผูค้ นตอ้ งหล่ีเล่ียงการรับประทานอาหารในร้าน แลว้ หัน
มาเทคเอาท์กลับบา้นกันมากข้ึน วงการร้านอาหารไทยในญ่ีปุ่นกม็ีการทาํ เมนูขา้วกลอ่ งให้ลูกคา้ไดน้ ํากลับไปทานท่ีบา้นมาก
ข้ึน มาทานอาหารไทยอร่อยๆ ให้หายคดิ ถึงเมืองไทย แลว้ กา้วผา่ นไปวกิ ฤตน้ีไปดว้ ยกัน

Thai Food BENTO
https://www.waiwaithailand.com/bento

関連記事一覧

PAGE TOP