Thai Industry News July

ปี 2020 ชว่ งตน้ ฤดูร้อนน้ีปัญหาไวรัสโคโรน่าท่ีแพร่ระบาดทาํ ให้ผูค้ นตอ้ งหล่ีเล่ียงการรับประทานอาหารในร้าน แลว้ หัน
มาเทคเอาท์กลับบา้นกันมากข้ึน วงการร้านอาหารไทยในญ่ีปุ่นกม็ีการทาํ เมนูขา้วกลอ่ งให้ลูกคา้ไดน้ ํากลับไปทานท่ีบา้นมาก
ข้ึน มาทานอาหารไทยอร่อยๆ ให้หายคดิ ถึงเมืองไทย แลว้ กา้วผา่ นไปวกิ ฤตน้ีไปดว้ ยกัน

Thai Food BENTO
https://www.waiwaithailand.com/bento

PAGE TOP